Ulla Hamilton — 409 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Bra med utvärdering av statsbidraget men orimligt att inte avvakta resultatet

Av Ulla Hamilton, 30 Apr 2019
Anna Ekström · Kristina Axen Olin · Likvärdighetsbidrag · Statskontoret

I torsdags kom ett välkommet meddelande från regeringen. Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera det riktade statsbidrag som infördes för något år sedan. Statsbidraget är på betydande belopp, fullt utbyggt ska det uppgå till över 6 miljarder kronor. Bidraget baseras elevernas socioekonomiska bakgrund och fördelas på respektive skola. För att få ta del av […]

Sluta tala om friskoleöverenskommelsen som om den fortfarande gällde – den är bruten av (s) och (mp)

Av Ulla Hamilton, 29 Apr 2019
Anna Ekström · friskoleöverenskommelsen · Jan Björklund · sexpartiöverenskommelsen

Alliansregeringen tillsatte den 14 juli 2011 en parlamentarisk kommitté som kom att kallas för friskolekommittén. De skriver bl a följande om sitt uppdrag: ”En utgångspunkt för vårt arbete har varit att principerna för regelverket för fristående skolor behålls oförändrade. I detta ligger bland annat att skolans uppdrag är detsamma oavsett huvudmannaskap och att samma höga krav på […]

Under flera år har frågan om att välfärdsföretag ska omfattas av offentlighetsprincipen diskuterats. För friskolornas del var frågan aktuell som en kompromiss i den sk Friskolekommittén. Kompromissen innebar att en utredning skulle tillsättas. Så har också skett. Det som också har skett är att överenskommelsen har brutits eftersom den förra regeringen Löfven tillsatte Reepalu-utredningen. Det […]

Forskare: skoleffekten har liten relevans som förklaring av resultatskillnader mellan skolor

Av Ulla Hamilton, 10 Apr 2019
Eso · likvärdighet · Skolkvalitet · socioekonomiska bakgrundsfaktorer

Varning för långt – men ytterst relevant – blogginlägg. För ca 2 månader sedan arrangerade ESO ett mycket intressant seminarium om en antologi rubricerad Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet. Jag har bloggat om Robert Erikson bidrag i denna och nu vill jag återge slutsatserna från ett annat bidrag i antologin. Det är […]

Tänkte inte på det….. så höjs hindren för de små

Av Ulla Hamilton, 09 Apr 2019
ideburna · skolinspektionen · tillstånd · Tillståndsansökningar

Det kom nyligen en rapport som visar att andelen sk ”idéburna” friskolor minskar. Detta sett i förhållande till friskolor som är AB. Idéburna är i sig en märklig beteckning eftersom de flesta som startar ett AB gör det utifrån en idé. Men nu finns det debattörer som vill göra denna distinktion och det fanns ju […]

Vad skoldebatten inte handlar om

Av Ulla Hamilton, 04 Apr 2019
Skolverket

Sitter på tåget och läser statistik från Skolverket. Det handlar om andelen elever som ej nått kunskapskraven för lägst betyg E i ett eller flera ämnen efter avslutad grundskola. Skoldebatten handlar mycket om elevernas bakgrund och ”rätt blandning av elever”.  Den som tittar på denna statistik slås av hur många elever som faktiskt lämnar grundskolan […]

Friskolorna stärker sin position

Av Ulla Hamilton, 28 Mar 2019
elevstatistik · Skolverket

  Idag kom det siffror från Skolverket som visar hur det ser ut med antalet elever i kommunala respektive fristående grundskolor för läsåret 2018/19. Elevantalet har ökat i grundskolan.  Skolverkets statistik visar att andelen elever i fristående skolor har ökat, vilket innebär att det är en större andel av elevtillskottet som valt en friskola läsåret […]

Tabell med antal elever per årskurs

Friskolor åter överrepresenterade enligt Skolverkets SALSA

Av Ulla Hamilton, 21 Mar 2019
förädlingsvärde · Salsa · Skolverket · value added

Idag har vi presenterat en uppdaterad version av vår årliga Salsa-rapport. Den baseras på den statistik som Skolverket presenterar när det gäller skolors förmåga att höja elevers resultat i förhållande till förväntat värde, baserat på elevens bakgrund. Sedan en tid tillbaka finns en debatt i Sverige om betygssättning och betygsinflation. Eftersom SALSA bygger på slutbetyg finns därför anledning att titta närmare på hur skolorna på listorna sätter sina slutbetyg i relation till vad eleverna fick på de nationella proven. Från och med detta år kompletterar vi därför med två kolumner med statistik från Skolverket. Dels hur stor andel av eleverna som fick ett högre betyg än resultatet på nationella proven i svenska, dels hur stor andel av eleverna som fick ett högre betyg än resultatet på nationella proven i engelska.

Med vår rapport vill vi framhålla att det som skiljer en fungerande verksamhet från en dåligt fungerande verksamhet inte alls behöver ha att göra med varken pengar eller vilka elever som går i en skola. Genom att SALSA tar hänsyn till elevernas bakgrundsfaktorer tydliggörs att skolor med i princip samma förutsättningar kan lyckas väldigt olika. Något som ju också Skolinspektionen konstaterade i sin rapport som jag bloggade om häromdagen. Jag har också kommenterat den rapporten i Altinget.

Skolinspektionen konstaterade i årsrapporten för 2018 att ”skolors kvalitet /…/ skiljer sig åt på ett betydande sätt”. Brister i kvalitet härrörs till saker som ”huvudmäns kapacitet och förmåga till strategiskt ansvarstagande” och ”otillräcklig styrning på skolenhetsnivå och i flertalet fall även på huvudmannanivå”.

Tyvärr handlar dagens debatt om skolan nästan uteslutande om mer resurser och modeller för socioekonomisk kompensation. Vår förhoppning är att denna rapport kan vända frågeställningen till aspekter som både är billigare och effektivare för att få fler väl fungerande skolor. Och sätta fokus på vikten att att det finns ett bra ledarskap och en väl fungerande organisation på skolan. Det borgar för ett gott resultat.

I brist på sk ”förädlingsvärden” dvs vilken förmåga som skolan har att höja elevens kunskapsnivå, så är Skolverkets SALSA det bästa Sverige kan erbjuda landets elever och föräldrar idag. Förutom de value-added modeller som friskolehuvudmän som Internationella Engelska Skolan och AcadeMedia har tagit fram för egen del.

Dock presenterade Svenskt Näringsliv en intressant rapport idag ”Förädlingsvärdets värde -att mäta skolors och lärares effektivitet” författad av Gabriel Heller-Sahlgren. Jag återkommer med en kommentar om den.

 

Dölj inte de goda exemplen Skolinspektionen

Av Ulla Hamilton, 18 Mar 2019
likvärdighet · skolinspektionen · systematiskt kvalitetsarbete

Idag kom Skolinspektionens årsrapport 2018. Den har underrubriken Skillnader i skolkvalitet och strategisk styrning. Det är en viktig rapport och en intressant läsning som tyvärr innehåller en hel del kända problemområden. Det framgår inte av rapporten hur många kommunala skolor och skolhuvudmän som har granskats. Rapporten baseras på observationer vid såväl regelbunden tillsyn som kvalitetsgranskning […]

Allt fler elever går i fristående gymnasieskolor och allt färre i kommunala. Trots att Skolverket visar att elevantalet totalt sett ökar från läsåret 2017/18 till 2018/19 med 4 400 elever minskar antalet elever i kommunala skolor med 600. I fristående gymnasieskolor ökar elevantalet med 5 000. Hela den totala ökningen står alltså friskolorna för. Utvecklingen går […]

Sida 2 av 4112345...Sista