Inte undra på att Internationella Engelska skolan har över 161.000 i kö. De visar hur man skapar studiero, utan handledning från en myndighet. Det vet ju även gymnasieministern.

· ·
Av Ulla Hamilton, 29 Mar 2018

I onsdags hade utbildningsutskottet sammanträde. Mötet började kl 11 och vid detsamma togs ett utskottsinitiativ från alliansen om lugn och ro i skolan. Pressinformationen från riksdagen beskriver det på följande sätt:

Trygghet och studiero i skolan

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur ordningsregler och disciplinära åtgärder används inom skolan. Utbildningsutskottet ser positivt på uppdraget och tycker att regeringen utöver det ska se till att det görs insatser för att underlätta för lärare, rektorer och skolhuvudmän att använda sig av gällande regler. Dessutom tycker utskottet att regeringen borde se över och skärpa skollagen så att rektorns möjlighet och ansvar att flytta elever stärks samt att möjligheten för att permanent omplacera elever ökar.

Det borde enligt utskottet också undersökas hur reglerna för omplacering ska utformas för att bättre fungera för friskolor och kommunala skolor på landsbygden. I det sammanhanget borde det också undersökas om det ska bli möjligt även för friskolor att permanent omplacera elever vid en annan skola, något som i dag inte är möjligt för friskolor. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om dessa frågor.

Det finns ingen anledning att invända mot detta. Det som är intressant är att det samma dag, mitt under utbildningsutskottets sammanträde, kommer ett utspel från socialdemokraterna ”Vi bygger vidare på det största trygghetspaketet i modern tid med åtgärder för ordning och reda i skolan. Det handlar om att ge eleverna den studiero som krävs för att förbättra skolresultaten, säger finansminister Magdalena Andersson.”

Socialdemokraterna vill ta fram en nationell plan för studiero och trygghet. De nationella skolmyndigheterna får i ansvar att ta fram stödjande material till skolans huvudmän, att skärpa granskningen av skolans arbete med trygghet och studiero samt att sluta en överenskommelse med skolans huvudmän om att ta fram och sprida goda exempel på trygga skolmiljöer. Liksom utskottsinitiativet vill de se över möjligheten till avstängning eller omplacering av en elev som hotat eller utsatt annan elev eller personal för våld eller hot och tydliggöras.

Det är uppenbart att det är valår. Timingen på utspelet är intressant. Dels att det sker under utbildningsutskottets möte där de förmodligen vet att samma fråga är uppe, men också timingen att det kommer efter det att regeringen har lagt sina skolpropositioner. Om gymnasie- och finansministrarna vill åstadkomma detta – vilket ju på det stora hela är bra – så kan de ju faktiskt göra det omedelbart eftersom de sitter i regeringen.

Den svenska skolan är inte förtjänt av att utsättas för överbudspolitik i detaljer. Det finns anledning att uppmana till eftertanke. Det är inte trovärdigt att ena dagen tala om tillit till professionen och att den måste få större handlingsutrymme, nästa dag komma med utspel om mobilförbud eller andra detaljsynpunkter på hur verksamheten i skolan ska bedrivas och sedan dag tre vara bekymrad över att det inte är tillräckligt attraktivt att jobba i en skola. Jag vill inte peka ut något parti som mer skyldig än någon annan i denna del. Dessvärre faller många nationella politiker för frestelsen att ta steget in i klassrummet och tala om för professionen hur den ska jobba. Så länge som det inte blir ändrade attityder på detta område så får vi nog dessvärre acceptera att skolprofessionens attraktivitet påverkas. Och vi är nog många som kan ha förståelse för att det inte är speciellt roligt att i princip varje dag få höra från politiker hur skolans medarbetare borde utföra sitt uppdrag. Och nu ska Skolverket tala om för alla hur de ska fixa lugn och ro i klassrummen.  Inte undra på att Internationella Engelska skolan har över 161.000 i kö. De visar hur man skapar studiero, utan handledning från en myndighet.  Det vet ju även gymnasieministern.