Ytterst handlar detta om rättsäkerhet, om att alla elever ska vara försäkrade om att få rätt skolpengsnivå.

Av Ulla Hamilton, 02 Mar 2018

Jag har tidigare skrivit om den enkät som vi gjort till landets kommuner om hur de kommunicerar skolpengsbeslut till friskolorna. Resultatet var nedslående. Det visade sig att 6 av 10 kommuner inte följer lagen. Ett myndighetsbeslut, vilket beslut om skolpeng är, ska kommuniceras till respektive friskolehuvudman. Det kan inte kommuniceras via ett generellt beslut. Detta har domstol konstaterat och även Skolinspektionen.

SKL har som organisation varit tydliga i hur skolpengsbesluten ska kommuniceras, men tyvärr har deras medlemmar inte följt detta. Vi välkomnar därför att SKL åter, i ett cirkulär till sina medlemmar, understryker att det ska vara enskilda beslut. Tack för det!

Då vi vet Skolinspektionens inställning till kommuner som inte följer regelverket så har vi också gjort en formell anmälan till Skolinspektionen av de kommuner som svarat att de bara kommunicerar via generella beslut om skolpengen. Dessa kommuner följer således inte lagen. Ytterst handlar detta om rättsäkerhet, om att alla elever ska vara försäkrade om att få rätt skolpengsnivå. För att säkerställa detta måste skolpengsbeslut kunna överklagas, och då krävs det ett myndighetsbeslut som riktas till  friskolehuvudmannen. Det var för att säkerställa detta som lagstiftningen förtydligades på detta område under alliansregeringens tid.