Således finns inte heller det någon referens till denna forskningsrapport i Reepalus utredning som nu är på remiss.

· · · · ·
Av Ulla Hamilton, 07 Feb 2017

Det hävdas ofta i debatten att friskolor är en kostnad för kommuner. Det är, precis som mycket annat som hävdas i friskoledebatten, inte korrekt. Skolverket har konstaterat att skolpengen till friskolor är lägre än till kommunala skolor. Detta trots att lika behandling ska gälla. Är det någon som hört att LO/LR/Lärarförbundet pratar om det i form av brist på likvärdighet?

IFAU har också tittat på kostnaderna och i deras rapport ”När friskolorna själva får välja” som handlar om friskolors etableringsmönster så framgår skillnaderna tydligt.

För övrigt är denna rapport också mycket intressant eftersom den visar att det framförallt är vinstdrivande friskolor som etablerar sig i utanförskapsområden. Tvärt emot det som hävdas i debatten. Utredarna konstaterar på s. 53 ”Vi finner alltså inget empiriskt stöd för att skolor som har en vinstsyftande organisationsform skulle välja att etablera sig där vinsten kan förväntas vara högst, däremot finner vi att monetära incitament verkar vara av betydelse för övriga skolor.” (dvs nonprofit – min kommentar).  Således finns inte heller det någon referens till denna rapport i Reepalus utredning som nu är på remiss.

/