De som värnar det fria skolvalet måste också ta tag i de brister som kan uppstå i systemet. Det fria skolvalet är en succe. Det visar de långa köer som finns till många av landets friskolor

·
Av Ulla Hamilton, 18 Aug 2016

Dagens förstaledare i DN handlar om det fria skolvalet och att det inte är enkelt. De som värnar det måste också ta tag i de brister som kan uppstå i systemet. Vi instämmer i detta. Det fria skolvalet är en succe. Det visar de långa köer som finns till många av landets friskolor. Människor sätter sitt barn i kö så fort de föds.

Det har aldrig varit så många barn i fristående skolor som nu och fler vill uppenbarligen gå där. På sikt är detta inte ett hållbart system om inte friskolorna byggs ut i takt med den stora efterfrågan. Så som läget är idag, med en osäker framtid för friskolornas villkor pga Reepaluutredning och vinstfrågan mm, så är det många som inte vågar investera. Höstens kraftiga flyktingström med över 70.000 barn i skolåldern illustrerade problemet. Många friskolor ville hjälpa till men kunde inte pga att de har lång kö. Vi tog initiativ till att det borde införas ett regelverk som gör det möjligt att göra undantag för kö för att kunna ta emot nyanlända barn. Från november i år kommer detta att bli möjligt. Vi är mycket glada för att vi har fått gehör i denna fråga.

Dock kvarstår frågan om att utveckla skolvalet. I en debattartikel i början på året lyfte dåvarande ordförande Mikaela Valtersson och jag denna fråga. Det kan ses som ett svar på det som DNs ledare idag efterfrågar. Du kan läsa den här men i korthet skriver vi följande:

Inför aktiva skolval. Valfriheten ska omfatta alla elever i Sverige och ska inte gå att välja bort. Ett skolval bör nationellt tas fram där samtliga kommuner har som utgångspunkt att tillämpa val till grundskolan. Skolverket bör få ett uppdrag att se till att valfriheten kommer alla elever till del.

Bättre information. Informationen till föräldrar och elever måste bli bättre och alla skolor ska få lika möjligheter att presentera sig. Det bör finnas information där man lätt kan jämföra olika skolors kvalitet. I ett läge då många människor kommer till vårt land måste kommunerna bli bättre på att tillhandahålla information om skolvalet på olika språk.

Möjliggör skolskjuts. Lagstiftningen kring skolskjutsar omöjliggör i en del fall klassresor. Möjligheterna till skolskjuts måste förbättras och en generösare tillämpning av skolskjutsreglerna är ett måste. Det kan handla om fria resor med kollektivtrafik eller att ordna ersättning till fristående skolor som ordnar skolskjuts.

Inför en nedre åldersgräns för att ställa sig i kö till en friskola. Vi föreslår att man utreder möjligheten att införa en nedre åldersgräns för när man kan ställa sitt barn i kö. Det skulle vara utjämnande och göra att fler aktivt söker den skola som passar dem bäst.

De bästa skolorna ska bli fler och de dåliga färre. Ett kvalitetsindex för skolor bör införas. Då skulle det vara möjligt att se vilka skolor som under- och överpresterar om man mäter mot ett förväntat resultat. Framgångsrika skolor borde ges incitament att expandera.

Sedan dess har Skolkommissionen kommit med det delbetänkande där de föreslår obligatoriskt, eller som vi kallar det ett aktivt skolval. Alla ska välja skola. Det är mycket välkommet!