"Borttagandet av skolvalet skulle ingalunda eliminera segregationen i skolan, då denna följer bostadssegregationen."

·
Av Ulla Hamilton, 13 Feb 2015

Läser den mycket intressanta rapporten som LO presenterade i veckan. ”Vägval när det gäller marknadsmekanismer i utbildningssystemet” av Karin Edmark.

På ett resonerande och intressant sätt tar författaren upp olika aktuella frågeställningar i skolvalsdebatten. Hon tydliggör problem med många av de förslag som kastats ut i friskoledebatten. Ett borttagande av det fria skolvalet och en återgång till närhetsprincipen skulle tex öka segregationen. Hon lyfter fram den brittiska motsvarigheten till Skolinspektionen Ofsted och resonerar kring deras system som innebär att inspektionen sätter betyg på de inspekterade skolorna. Syftet med detta system är att bland annat ge information till elever och föräldrar om hur väl skolorna lever upp till mål och deras förmåga att höja elevernas kunskapsnivå.  Ett intressant system som jag hade anledning att titta på för ca 15 år sedan när jag jobbade med utbildningspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

I rapporten förs också ett resonemang kring vinstbegränsningar och vilka negativa effekter det kan ha.Vinstens drivkraft på att utveckla och expandera framgångsrika skolföretag försvinner. Det kan bli svårare att få banklån eller annan extern finansiering när avkastningen begränsas. Författaren konstaterar att ett införande av vinstuttagsbegränsning riskerar att leda till att en del ev de existerande friskolorna väljer att upphöra med sin verksamhet. Om det inträffar innebär det en betydande  omställningskostnad för skolornas elever och personal, samt för de kommuner som friskolorna verkar. Ett intressant konstaterande som ju, med tanke på den omfattande debatt som gäller om konkursrisken, inte alls har tagits upp i den offentliga debatten. Författaren konstaterar också, precis som många andra i anslutning till Ägarprövningsutredningens överlämnande, att höga kapitalkrav riskerar att slå mot små, oprövade aktörer som har svårt att uppbringa kapital.

Sammanfattningsvis, intressant läsning. Författaren konstaterar att det inte finns några tecken på att det fria skolvalet och friskolornas utbredning är ”skurken” till den nedgång i elevprestationer som konstaterats i en rad undersökningar. Det finns inte heller några tecken på att effekterna skulle vara negativa för mer utsatta grupper av elever. ”Det är därför inte sannolikt att elevernas studieprestationer skulle förbättras om möjligheten att välja friskola, eller en annan kommunal skola, skulle tas bort.”

Tänk om alla som deltar i friskoledebatten och debatten om skolans kvalitet kunde visa på samma öppenhet som denna LO-rapport./