Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör.

Vi har 118 skolhuvudmän (vara 104 är kommuner) där minst var 5:e elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet

Av Ulla Hamilton, 19 Jun 2019
Anna Ekström · kunskapsresultat · segregation

Lyssnade på den debatt mellan Anna Ekström (s) och Kristina Axen Olin (m) som Expressen arrangerade i förra veckan. Som vanligt kom debatten att ta utgångspunkten i huvudmannaskapet och det som jag reagerade på är Anna Ekströms uttalande ”Friskolorna ska bidra bättre till bra kunskapsresultat än idag .” Vad menar hon med det? Tittar vi […]

Friskolorna är eniga – vill inte ha den byråkrati mm som offentlighetsprincipen innebär

Av Ulla Hamilton, 13 Jun 2019
ideburna · NSD · offentlighetsprincipen

Noterar i dagens mediasammanställning att flera tidningar har tagit upp frågan om offentlighetsprincipen och om välfärdsföretag ska omfattas av densamma. Nils Forsén skriver tex i NSD  ”Men varken Idéburna skolors riksförbund, Lärarfacket eller Lärarnas riksförbund har några invändningar mot förslaget. Det är alltså bara de som företräder vinstdrivande skolföretag som ojar sig.”. Jag kan meddela […]

Är det bara storstäderna som har friskolor?

Av Ulla Hamilton, 12 Jun 2019
Skolverket

Har roat mig med att titta igenom Skolverkets statistik när det gäller elever i grundskolan. Det är intressant information som även Anna Ekström, som fd generaldirektör, borde ta en titt på,. Det hävdas ofta i debatten att skolvalet bara är en fråga som rör de som bor i storstäderna. Det är inte sant. Jag vill […]

Är det rädsla eller intolerans för mångfald?

Av Ulla Hamilton, 04 Jun 2019
konfessionella skolor · mångfald

Igår presenterade regeringen ett tilläggsuppdrag till utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet. Utbildningsministern skriver i pressmeddelandet ”Inte ett enda barn ska tvingas delta i konfessionella inslag eller nekas undervisning om exempelvis evolutionsläran eller sex- och samlevnad. Det är en fråga om att försvara själva grunden för skolan – att fokus ska vara på kunskap och bildning.” […]

Proportionalitetsprincipen är grundläggande för en rättsstat – 95% av friskolorna har bara en eller två skolor

Av Ulla Hamilton, 31 Maj 2019
offentlighetsprincipen · skolinspektionen · skolpeng · transparens

Den svenska friskoledebatten är förunderlig. Det spelar ingen roll att friskolorna levererar goda resultat, att lärare trivs bättre i friskolor än i kommunala skolor, att fler barn än någonsin vill gå i friskolor. Belackarna hittar hela tiden invändningar. Naiv som jag är tycker jag att fokus borde ligga på de skolor som de 85% av […]

Ta professorernas idé Anna Ekström

Av Ulla Hamilton, 28 Maj 2019
Anna Ekström · Digitalisering

En av punkterna (punkt 53) i det sk 73 punkts program som ligger till grund för centern och liberalernas regeringsstöd handlar om att förbjuda mobiltelefoner i klassrummet. Nyss hemkommen från en oerhört intressant studieresa i USA, arrangerad av RISE, så är intrycket att svensk skola och skoldebatt ligger efter i såväl nyttjandet av digitala hjälpmedel […]

Därför är det orimligt att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen – vårt remissyttrande

Av Ulla Hamilton, 02 Maj 2019
Anna Ekström · Lagrådet · Nergelius · offentlighetsprincipen · Proportionalitetsprincipen · skolinspektionen

Varning för lång text. Men detta är en mycket viktig principiell fråga som kräver att man går till grunden med vad som är syftet med lagstiftningen. Till                                                                                  Ert dnr. U2019/00336GV Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag, dnr U2019/00336GV   Friskolornas riksförbund (nedan kallat förbundet) har getts möjlighet […]

Bra med utvärdering av statsbidraget men orimligt att inte avvakta resultatet

Av Ulla Hamilton, 30 Apr 2019
Anna Ekström · Kristina Axen Olin · Likvärdighetsbidrag · Statskontoret

I torsdags kom ett välkommet meddelande från regeringen. Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera det riktade statsbidrag som infördes för något år sedan. Statsbidraget är på betydande belopp, fullt utbyggt ska det uppgå till över 6 miljarder kronor. Bidraget baseras elevernas socioekonomiska bakgrund och fördelas på respektive skola. För att få ta del av […]

Sluta tala om friskoleöverenskommelsen som om den fortfarande gällde – den är bruten av (s) och (mp)

Av Ulla Hamilton, 29 Apr 2019
Anna Ekström · friskoleöverenskommelsen · Jan Björklund · sexpartiöverenskommelsen

Alliansregeringen tillsatte den 14 juli 2011 en parlamentarisk kommitté som kom att kallas för friskolekommittén. De skriver bl a följande om sitt uppdrag: ”En utgångspunkt för vårt arbete har varit att principerna för regelverket för fristående skolor behålls oförändrade. I detta ligger bland annat att skolans uppdrag är detsamma oavsett huvudmannaskap och att samma höga krav på […]

Under flera år har frågan om att välfärdsföretag ska omfattas av offentlighetsprincipen diskuterats. För friskolornas del var frågan aktuell som en kompromiss i den sk Friskolekommittén. Kompromissen innebar att en utredning skulle tillsättas. Så har också skett. Det som också har skett är att överenskommelsen har brutits eftersom den förra regeringen Löfven tillsatte Reepalu-utredningen. Det […]